Onnistu tiimityössä – Tiimin jäsenen kirja

Aitoa yhteistyötä tekevä tiimi saa asioita tehtyä nopeammin ja pystyy paremminratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, joissa tarvitaan yhdistelmä eri osaamista.

1. Esseen nimi: Onnistu tiimityössä – Tiimin jäsenen kirja
2. Kirjoituspäivämäärä 7.5.2019
3. Esseen kirjoittaja: Joose Homanen
4. Kirjapistemäärä: 2
5. Kirja: Onnistu tiimityössä – Tiimin jäsenen kirja
6. Kirjoittajat: Jari Salminen
7. Opintojakso: Tiimiyrittäjyys

Jari Salmisen kirjoittama Onnistu tiimityössä – Tiimin jäsenen kirja on oleskellut lukusuunnitelmassani
alusta asti. Jotenkin kirjan lukeminen on aina siirtynyt eteenpäin, vaikka kirjaa onkin suositeltu
luettavaksi jo useampaan otteeseen, nyt vihdoin kuitenkin löysin kirjan käteeni!
Kirja käsittelee tiimin jäsenen näkökulmasta tiimin toimintaa sekä tietenkin itse tiimiä. Kirjassa oli
monia itselle entuudestaan mielenkiintoisia kohtia muun muassa tiimin kehittymisestä, sekä paljon
uutta oppia jota voi hyödyntää oman tiimin matkalla.

Mikä on tiimi?

Tiimin määritelmä on Salmisen mukaan seuraavanlainen: Tiimillä tarkoitan sellaista työyhteisöä,
jotka ovat sitoutuneet toimimaan yhdessä jonkin päämäärän saavuttamiseksi. He ymmärtävät
yhteistyön arvon työpaikalla ja ottavat yhdessä vastuun koko tiimin onnistumisesta.

Salminen kertoo kirjassaan tiimin vaiheista, joita pitkin tiimi rakentuu. Tiimin rakentuminen alkaa
perustamisvaiheesta, jossa vasta opetellaan tiimitoimintaa ja tutustumista toisiin ja toisten
työskentelytapoihin. Perustamisvaiheessa tiimin tulee määritellä tiimin jäsenten valta ja vastuu,
joiden tulisi olla tasapainossa keskenään.
Myrskyvaiheessa tiimin kehittyminen aiheuttaa “myrskyjä” tiimin sisällä, sillä tiimin tavoitteet ovat
vielä epäselviä jäsenille. Myrskyvaiheessa erimielisyydet ja risteävät tavoitteet saatavat aiheuttaa
konflikteja ja laittaa henkilösuhteita koetukselle.
Tiimi alkaa syventämään yhteistyösuhteita ja syventämään yhteistä käsitystä tavoitteista
oppimisvaiheessa. Tiimin toiminta alkaa kehittymään vauhdikkaasti, ja tiimi alkaa ymmärtämään että
yhteistyöllä saavutetaan tiimitoiminnan voima.
Suoritusvaiheessa tiimi alkaa suorittamaan tehokkaasti saavuttaakseen yhteiset tavoitteensa. Tiimin
jäsenet ovat sitoutuneita tiimiin, ja vastuuta kannetaan tiimin hyväksi. Tiimi ei ole kuitenkaan vielä
muodostunut huipputiimiksi, joka on tiimityöskentelyn “ylin” taso.
Huipputiimin tunnusmerkkejä on muun muassa luottamus tiimin jäseniin sekä itse tiimiin, lisäksi
sitoutuminen on vahvaa ja vastuuta kannetaan tiimin eteen. Tiimillä tulee olla yhteinen tavoite, jota
kohti se ponnistelee yhdessä hyödyntäen tiimin käytössä olevia resursseja. Kaikessa
yksinkertaisuudessaan yhteen hiileen puhaltamalla saavutetaan paljon parempia tuloksia kuin jos
jokainen tiimin jäsen ajattelisi vain omaa napaansa. Ehkä hienoin asia Akatemian aikana on ollut
huomata se, miten erilaista osaamista eri ihmisillä on niin omassa kuin muissa tiimeissä.
Tiimioppimisen suurin vahvuus onkin mielestäni juuri jäsenten erilaisuudessa. Jokaisella on
omanlaisensa koulutushistoria ja menneisyys, ja tietenkin jokainen on omanlaisensa persoona.
Toisaalta erilaisuus aiheuttaa myös haasteita, koska eri ihmiset ajattelevat asioita eri tavalla kuin
mitä itse ehkä ajattelisi. Tiimissä toimiminen vaatiikin sosiaalista tunneälyä, jotta voisi havainnoida
paremmin toisten tunteita ja sanattomia viestejä. Itsellä tässä havainnoinnista on vielä kehitettävää,
mutta niin on varmasti jokaisella meistä.

Tiimiäly. Aitoa yhteistyötä tekevä tiimi saa asioita tehtyä nopeammin ja pystyy paremmin
ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, joissa tarvitaan yhdistelmä eri osaamista. Kyse on
tiimiälystä. Mielestäni tämä lainaus kirjasta tiivistä olennaisimman tiimityöstä.

Kokoukset: Viime aikoina tiimin sisällä on keskusteltu kokouksista. Kokousten suunnittelussa ja
toteutuksessa on ollut parantamisen varaa, mikä on turhauttanut tiimin jäseniä. Kirja antaa
seuraavia vinkkejä tehokkaampien kokouksien järjestämiseen.
1. Kokoukset alkavat ja päättyvät ajallaan. (Ei myöhästelyä eikä selittämistä!)
2. Kokoukseen osallistujat toimivat aktiivisesti ja rakentavasti.
3. Kokouksella on tärkeä ja selkeästi ilmaistu tavoite
4. Kokoukselle on laadittu täsmällinen esityslista, joka on lähetetty osallistujille hyvissä ajoin
etukäteen
5. Osallistujat tulevat kokoukseen valmistautuneina ja sitoutuvat toteuttamaan heidän
vastuullaan olevat tehtävät
6. Jokainen keskittyy kokouksen aiheeseen ja välttää haittaamasta omaa ja muiden
keskittymistä selaamalla sähköposteja tai tekstiviestejä (Puhelimet kiinni kokousten ajaksi!)
7. Jokainen kokous tuottaa tuloksia, jotka kiteytetään ja arvioidaan kokouksen päätteeksi ja
kirjataan muistioon.
8. Kokouksesta laadittu muistio jaetaan osallistujille sekä muille erikseen sovittaville henkilöille.
9. Kokousten laatua arvioidaan säännöllisesti.

(Onnistu Tiimityössä, Salminen Jari, s.36)

Kokoukset ovat kuitenkin tärkeitä tiimin toiminnalle sekä osuuskunnan päätöksenteolle, jotta
kaikkien tiimiläisten näkemykset ja mielipiteet voidaan huomioida päätöksenteossa, mikä on
kuitenkin olennainen osa tiimimme toimintaa. Kokouksista onkin tärkeää tehdä tehokkaita ja
järjestelmällisiä, mutta pitää kuitenkin muistaa jättää aikaa myös asioista keskusteluun jotta ei
ammuttaisi omaan nilkkaan asioiden liiallisella vauhdittamisella.

Jari Salmisen Onnistu tiimityössä – Tiimin jäsenen kirja on mielenkiintoinen teos tiimityöskentelystä,
ja siitä on kyllä varmasti apua Mietteen matkalla kohti tulevaisuutta, ja ehkäpä jopa
huipputiimivaihetta.
Lopuksi haluan sanoa että tiimityö on ajoittain haastavaa ja vaativaa, mutta se myös voi antaa paljon
enemmän kuin yksinäinen tavoitteiden metsästys. Lisäksi tiimin kanssa edetessä matka on ehkä jopa
tärkeämpi kuin päämäärä..

Ihminen saavuttaa enemmän tekemällä yhteistyötä, kuin kilpailemalla muita vastaan
– Allan Fromme