Tiimiälyn rakentaminen tulevaisuuden työelämään

Tulevaisuuden työelämätaitojen avulla organisaatioon voidaan rakentaa voittava algoritmi, tiimiäly.

Maailma muuttuu jatkuvaan digitaalisempaan suuntaan ja toimijat keksivät uusia tapoja tehdä arkisia asioita. Tekoälyn avulla arkisia työtehtäviä voi nykypäivänä tehdä kone, eikä ihminen. Tekoäly ei tavallisten ohjelmien mukaan tee vain niille koodattuja asioita, vaan toimivat itsenäisesti uusissa tilanteissa. Miten käy työntekijöille ja johtajille, kun tekoäly ottaa yhä enemmän arkisia asioita hoidettavakseen, joita jokunen aika sitten teki ihminen? Kirja kertoo, kuinka tekoälyn yleistyessä ihmisen tulee sopeutua uuteen tilanteeseen ja kuinka suurta roolia tiimiäly kantaa tulevaisuudessa.

Tekoälyn yleistyessä millaisille ihmistaidoille on eniten kysyntää? Tulevaisuuden työelämä vaatii työntekijältä omien inhimillisten taitojensa kehittämistä, koska yhä enemmän tulevaisuudessa ihminen on kaiken pääosassa. Nykypäivänä teemme aiempaa enemmän töitä tiimissä, yhdessä muiden kanssa ja juuri sitä tulevaisuuden työelämässä vaaditaan. Tiimiäly pelaa ratkaisevassa asemassa tekoälyn nostaessa yhä enemmän jalustalle, koska tiimiälyssä kaikkien tiimin jäsenten kyvyt tulevat käyttöön yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, sekä tiimiäly parantaa myös yksilön suoritusta. Tiimiälyn avulla organisaatiot saavat merkittävää kilpailuetua.

Miten tiimiälyä rakennetaan? Kirja antaa viisi taitoa tiimiälyn rakentamiseen, joita harjoittelemalla ja oppimalla ryhmän tiimiäly vahvistuu. Tiimiälytaidot ovat:

 

  1. Itsetuntemus

Tiimin toiminnan pohjalla on tiimin jäsenten kykyjen tunnistaminen ja niiden tukeminen siten, että jokainen voi toteuttaa työssään sitä, missä on hyvä ja mitä kohti haluaa kehittyä ja kasvaa.

  1. Yhteinen suunta

Tiimillä on vahva tunne jaetusta merkityksestä, ja toiminnalla on selkeä yhteinen tavoite, jonka saavuttamiselle on määritelty mittarit.

  1. Salliva ilmapiiri

Tiimin sisällä vallitsee luottamuksen ilmapiiri. Tiimin jäsenet uskaltavat kokeilla ja epäonnistua, oppia kokemastaan sekä kohdata ja ratkoa konflikteja tuloksellisesti. Jokaisen mielipide on tärkeä ja arvokas.

  1. Lupa ja vastuu toimia

Tiimissä on selkeästi viestityt ja jaetut roolit ja samaan aikaan lupa toimia ja tehdä itsenäisesti päätöksiä.

  1. Rikastava vuorovaikutus

Tiimin sisäinen vuorovaikutus on avointa, vapaata ja tarkoituksenmukaista. Näin tiimille syntyy ikään kuin jaettu tietoisuus, jonka mukaan tiimi etenee itseohjautuvasti ja tarkoituksenmukaisesti vaiheesta toiseen kohti yhteistä tavoitetta.

 

Itsetuntemus tuntui olevan itselle hieman hakusessa, kunnes teimme tiimin kesken Joharin ikkunan. Joharin ikkuna selkeytti omaa itsetuntemusta enemmän, koska asiaa oikeasti pysähtyi ensimmäistä kertaa ajattelemaan. Joharin ikkunan avulla olemme oppineet tuntemaan toisiamme lisää ja toisaalta huomanneet miten avoimia olemme jo tässä vaiheessa toisillemme olleet. Olemme tiimissämme aika hyvin perillä toistemme vahvuuksista ja heikkouksista, mutta olemme tunteneet toisemme vähän aikaa, niin puolia on varmasti vielä jossain piilossa. Itsetuntemuksen kohdalla tiimimme on hyvällä mallilla, koska kaikki saavat tehdä sitä missä ovat hyviä ja missä haluaa kehittyä. Tiimin itsetuntemusta osana on myös tiimin dynamiikan huomioiminen, tiedostaako tiimi itse minkälainen toimintamekanismi ja – dynamiikka sillä on? Emme ole tiimin kanssa asiasta kauheasti puhuneet, mutta asiasta olisi mielenkiintoista keskustella. Itsestäni meillä on selvät sävelet siitä, minkälaisia toimintamekanismeja meillä on ja millaisissa olosuhteissa meillä homma toimii.

Yhteinen suunta on meille huippuleiri, pidämme sitä yhteisenä suuntanamme. Meillä voisi olla vielä selkeämmin määritelty suunta ja pohdintaa aiheesta vielä enemmän. Kirjassa esitelty Sinekin kultainen ympyrä olisi mielenkiintoinen dialogin aihe. Meidän pitäisi löytää vastaukset kolmeen kysymykseen: Mitä teemme? Miten sen teemme? Miksi teemme sitä, mitä teemme? Tekimön kanssa olisi hyvä miettiä enemmänkin näitä aiheita. Emme ole määritelleet huippuleirillemme tavoitteita, mikä varmasti selkeyttäisi toimintaa ja antaisi kaikille selkeän suunnan jonne tavoitteiden kautta olemme menossa

Salliva ilmapiiri on Tekimöllä hyvin hallussa. Olemme puhuneet paljon luottamuksesta, puhumme avoimesti epäonnistumisista, vaikka se onkin välillä hankalaa. Ilmapiirimme on hyvin kannustava uusiin asioihin, vaikka niiden kohtaaminen saattaisi olla pelottavaakin ja epäonnistumisen pelko suuri. Itse pidin kirjan vinkistä pitää viikoittain tai kuukausittain Mokakahvit, joissa kerrotaan omista mokista toisillemme. Idea kuulostaa hauskalta ja samalla se loisi ilmapiiriä epäonnistumisista puhumiselle. Kahvien aikana voisi puhua myös onnistumisista, koska niistä kertominen on tärkeää, koska onnistuminen auttaa oppimisessa ja kannustaa onnistumaan ja kokeilemaan uudelleen.

Itselle oli aika tuntematon käsite tiimissä, mitä todella tarkoittaa lupa ja vastuu toimia. Kirjan mukaan lupa toimia tarkoittaa, että tiimin jäsenet tietävät voivansa toimia ja tehdä päätöksiä itsenäisesti pelkäämättä toisen tiimiläisen reaktiota. Vastuu toimia tarkoittaa tapaa, jolla tiimi yhdessä ja jäsenet yksilönä ottavat vastuun yhteisestä tavoitteesta ja sen edistämisestä. Itselläni ainakin on tunne, että voin toimia tiimissä ilman, että pelkään tiimiläisten reaktioita omista päätöksistäni. Kreetan kanssa kesäkioskin suhteen olemme hyvin samoilla linjoilla asioista ja keskustelemme paljon, joten sielläkään omien päätöksien tekeminen ei tunnu väärältä.

Rikastava vuorovaikutus tulee akatemiassa hyvine sille dialogeissa, puhumme paljon toistemme kanssa ja usein hyvinkin avoimesti. Tiedonjakamisesta tulee osa arkea, koska sitä tekee dialogien aikana ja tiedonjakamiseen oppii. Kirjassa puhutaan jaetusta tietoisuudesta, joka syntyy siitä, että jokainen tiimiläinen tietää, mitä muut tekevät ja miksi. Meille möyhinnät ainakin kerran viikossa ovat olleet jaetun tietoisuuden synnyn kannalta tärkeitä, koska siinä käymme läpi kaikkien kuulumisen ja usein mitä jokainen juuri sillä hetkellä on tekemässä. Meillä ei ole tiimin sisällä palautekulttuuria, mutta meillä on tulossa aiheeseen liittyvä dialogi ja uskon sen kehittävän eteenpäin meidän sisäistä vuorovaikutustamme.

Kirja antaa lopussa vielä vinkit työntekijän, tiiminvetäjän ja johtajan avaintaidoille eli kirja antaa monipuolisesti tietoa monelle eri ryhmälle. Itse pidin etenkin kirjassa, että välissä oli aina omia pohdinta osioita työntekijälle, tiiminvetäjälle ja johtajalla, sekä jokaisen kappaleen lopussa olleesta yhteenvedosta. Kirjasta sai paljon lisää ajateltavaa ja monet kirjan ajatukset olisivat loistavia dialogien aiheita. Kirjasta sai itselle paljon tulevaisuuden työelämään liittyen, mutta myös tiimin kanssa käytäviä käytänteitä esimerkiksi epäonnistumisista avoimesti puhumiseen ja palautekulttuuriin.