Motivaatio ja oppiminen

Esseen kirjoittaja: Rosalin Sallinen

Kirjoituspäivämäärä: 26.06.2020

Kirjapistemäärä: 2 YPK

Teos: Motivaatio ja oppiminen

Kirjan kirjoittaja: Katariina Salmela-Aro

Kategoriat: Innovointi

Oppimismotivaatio on hyvä löytää, mikäli haluaa oppia jotain uutta ja tehdä asioita, mitkä on tavoitteena toteuttaa. Mutta miksi motivaatio vaihtelee jokaisella ja mitkä asiat siihen vaikuttavat?

Kirjassa tuodaan oppijan näkökulmasta ilmi tekijöitä, mitkä vaikuttavat oppimistuloksiin. Hyvä perusta lähtee jo varhaislapsuudesta, esimerkiksi vanhempien suhtautuminen omiin oppimiskokemuksiin ja lapsen oppimishaasteisiin vaikuttavat siihen. On todettu, että jos vanhemmat suhtautuvat myönteisesti opiskeluun on sillä vaikutusta lapsen oppimistuloksiin. Opettajalla on myös tärkeä rooli ja sillä, miten hän kohtaa lapset, ja onko opetus opettajalähtöistä vai lapsilähtöistä. Mielestäni on tärkeää herättää jokaisessa oppijassa oma mielenkiinto opiskelua kohtaan ja opettajan pitää osata tukea oikealla tavalla oppilasta. Oppimisessahan on tärkeintä kokea onnistuvansa ja tunne siitä, että onnistuu ja kykenee oppimaan jotain uutta, on vasta hieno tunne!

Aikaisempi tutkinto lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen alalta on tuonut minulle näkemystä oppimiseen liittyviin asioihin. Koen, että on todella tärkeää tukea lasta ikätason mukaisesti oma-aloitteisuuteen. Lisäksi on tärkeää kannustaa ja rohkaista lasta kokeilemaan uusia asioita. Mutta ymmärrän, että tietynlaiset kehitysvaiheet ja oppimiseen liittyvät haasteet vaikuttavat oppimiseen. Lasten ja nuorten kanssa toimiessani pyrin olemaan kannustava ja ymmärtäväinen oppimiseen liittyviin haasteisiin. Oppiminen on itsessään laaja ja moniulotteinen aihe ja kaikki oppimishaasteet eivät liity esimerkiksi kognitiivisiin ja motivaationaalisiin prosesseihin, vaan oppimisympäristö ja sosiaalinen ympäristö vaikuttaa kokonaisuuteen. Yksilötasolla asenne ja ajattelutapa ovat oppimisen näkökulmasta tärkeä sisäistää. Olen kokenut, että muuttumaton ajattelutapa on hyvin yleinen ja koen, että se kuvastaa omaa asennettani aika hyvin. Tärkeintä on ollut suoriutua tehtävistä ja välttää epäonnistumisia. Onnistumisen kokemukset ovat tuntuneet joskus vähäisiltä ja osittain säälistä ”annetuilta”. Käsitys itsestä oppijana on ollut aika haavoittuvainen ja tässä tilanteessa opettajan rooli on ohjata oppija myönteisimmille urille. Vahvuuksiaan ei pidä unohtaa, ja on tärkeää, että jokainen löytää ne puolet itsestään, mitkä kasvattavat omaa itseluottamusta, pystyvyydentunnetta ja sitä, että suhtautuu myönteisesti oppimisen haasteisiin. Olen kokenut sen, että oppimisvaikeuksista kärsivällä on suuri riski syrjäytyä ja päätyä huonoille ”urille”, jos tarpeeksi ajoissa ei löydetä oppijalle sopivia tapoja opiskella ja oppia asioita. Jokaisella täytyisi olla se tunne, että pärjää!